Kontrola
jakości
oraz usługi logistyczne
i outsourcingowe

RODO

Obowiązek informacyjny w procedurze legalizacji zatrudnienia i pobytu

Kierujemy do Państwa niniejszą informację mającą na celu poinformowanie o tym, jak przetwarzamy Państwa dane osobowe.

 1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest ProQres Polska Sp. z o.o. Sp.k., ul. Torowa 52, 59-220 Legnica (dalej zwana: „ProQres”). Oznacza to, że odpowiadamy za wykorzystanie danych osobowych w sposób bezpieczny, zgodny z obowiązującymi przepisami.

 

 1. Z kim mogą się Państwo skontaktować w kwestiach swoich danych osobowych?

Możecie się Państwo z nami skontaktować w każdej chwili na adres e-mail: biuro@proqres.eu

Nie podjęliśmy decyzji o powołaniu Inspektora Ochrony Danych, a więc osoby, która będzie zajmowała się sprawami ochrony danych. Jeśli taka osoba zostanie powołana, powiadomimy Państwa o tym.

 

 1. Jaki jest zakres danych osobowych, które przetwarza ProQres?

ProQres przetwarza następujący zestaw danych: imię i nazwisko, poprzednie imię i nazwisko, nazwisko rodowe, imię ojca, imię matki, nazwisko rodowe matki, data urodzenia, miejsce urodzenia, obywatelstwo, narodowość, seria i numer dokumentu podróży, okres na jaki wydano dokument podróży, stan cywilny, wykształcenie, wzrost, kolor oczu, znaki szczególne, informację dotyczące ciążących na Państwa zobowiązaniach wynikających z orzeczeń sądowych, postanowień i decyzji administracyjnych, w tym zobowiązaniach alimentacyjnych, na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, informacje dotyczące postępowań karnych oraz postępowań w sprawach o wykroczenia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej toczących się przeciwko Państwu, informacje dotyczące Państwa karalności na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, numer PESEL, płeć, adres miejsca pobytu, numer telefonu, adres email, fotografia, daty poprzednich pobytów na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i zagranicznych pobytów w okresie ostatnich 5 lat.

 

 1. W jakim celu i na jakiej podstawie ProQres przetwarza Państwa dane osobowe?

Zgodnie z RODO, przesłankami przetwarzania danych osobowych może być:

 1. a) zgoda osoby, której dane osobowe są przetwarzane,
 2. b) konieczność wykonania umowy zawartej przez ProQres z osobą, której dane osobowe są przetwarzane,
 3. c) szczególny obowiązek prawny nałożony na ProQres przez obowiązujące przepisy prawa,
 4. d) konieczność ochrony żywotnych interesów osoby, której dane osobowe są przetwarzane,
 5. e) konieczność wykonania przez ProQres zadania realizowanego w interesie publicznym,
 6. f) konieczność zrealizowania prawnie uzasadnionego celu ProQres.

 

W zawiązku z powyższym, Państwa dane osobowe, przetwarzane są przez ProQres w następujących celach:

 1. a) dla prawidłowego zrealizowania procedury mającej na celu legalizację Państwa pobytu i pracy na terenie Polski zgodnie z obowiązującymi przepisami; na podstawie umowy zawartej przez Państwa z ProQres;
 2. b) dla prawidłowego zrealizowania procedury mającej na celu legalizację Państwa pobytu i pracy na terenie Polski prowadzonej w imieniu Państwa pracodawcy zgodnie z obowiązującymi przepisami; wszystkie dane w tym celu są przetwarzane i udostępniane pracodawcy na podstawie zgody (tę podstawę przetwarzania nazywamy dalej „zgodą”);
 3. c) w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia związane są z wykonywaniem poszczególnych procedur legalizacyjnych wskazanych w podpunkcie a) i b). W tym celu będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.

Oznacza to, że w Państwa przypadku, przetwarzanie wszelkich pozyskanych od Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie Państwa zgody oraz w celu wykonania umowy zawartej z Państwem.

 

 1. Czy ProQres dokonuje profilowania danych osobowych?

ProQres nie podejmuje decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, danych osobowych.

 

 1. Komu przekazywane są Państwa dane osobowe?

ProQres przekazuje Państwa dane osobowe:

 1. a) odbiorcom danych osobowych takim jak podmioty świadczące usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, podatkowe, rachunkowe działające na zlecenie ProQres, podmiotom zlecającym ProQres usługi prawne lub współpracujące z ProQres,
 2. b) podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu ProQres, takim jak firmy obsługujące systemy teleinformatyczne, agencje ochrony, podmioty świadczące usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, podatkowe, rachunkowe, działające na zlecenie ProQres,
 3. c) innym administratorom danych osobowych, przetwarzającym dane osobowe we własnym imieniu, takim jak Państwa pracodawcy dla którego ProQres legalizuje zatrudnienie i pobyt pracowników, podmiotom jak prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze), organom administracji publicznej i sądom w zakresie czynności prowadzonych przed tymi organami lub sądami.

 

 

 

 

 1. Skąd pozyskujemy dane osobowe?

Przetwarzane dane osobowe przekazywane są nam bezpośrednio przez osoby, której dane dotyczą lub przedstawicieli ustawowych osób niepełnoletnich, a także od innych administratorów danych, z którymi współpracujemy.

 

 1. Czy dane są przekazywane poza EOG?

Na chwilę obecną ProQres nie planuje przekazywać Państwa danych osobowych poza EOG (tj. obszar obejmujący UE, Islandię, Liechtenstein oraz Norwegię).

W przypadku, gdy ProQres podejmie decyzję o przekazaniu danych poza EOG, zostanie to dokonane wyłącznie na warunkach i w zakresie, na jaki zezwoli prawo.

 

 1. Przez jaki czas przetwarzane są dane osobowe?

ProQres będzie przechowywać dane przez okres nie dłuższy niż jest to konieczne i zgodne z zasadami przechowywania danych. Dane osobowe będą przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zgromadzone i przetworzone, w tym do celów spełnienia wszelkich wymogów prawnych, regulacyjnych, księgowych lub sprawozdawczych.

Z uwagi na ustawowe okresy przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych oraz okres przedawnienia roszczeń publicznoprawnych, dane osobowe usuwane są po upływie 6 lat licząc od końca roku, w którym zrealizowano ten cel przetwarzania danych.

 

 1. Jakie są Państwa uprawnienia związane z przetwarzaniem danych?

Prosimy pamiętać, że przysługują Państwu następujące prawa:

 1. a) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych (złożenia wniosku o informację o przetwarzanych danych oraz uzyskania ich kopii, w tym kopii własnych danych osobowych, które są przekazywane do państwa trzeciego) oraz prawo ich sprostowania (poprawienia), usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie, ograniczenia przetwarzania (wstrzymania operacji na danych lub nieusuwania danych – stosownie do złożonego wniosku), a także prawo do przenoszenia tych danych do innego administratora danych lub do Państwa (w zakresie określonym art. 20 RODO).
 2. b) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej przez Państwa zgody przed jej cofnięciem.
 3. c) w szczególnych sytuacjach możecie Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez ProQres danych osobowych, jeżeli podstawą wykorzystania danych jest prawnie usprawiedliwiony interes ProQres lub interes publiczny. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu sprzeciwu, ProQres nie będzie mogło przetwarzać Państwa danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że ProQres wykaże, że istnieją:
 • ważne uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub
 • podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

Z wszystkich tych praw mogą Państwo skorzystać składając odpowiedni wniosek w ProQres na adres firmy, tj. ul. Torowa 52, 59-220 Legnica lub w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej biuro@proqres.eu Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa.

Przysługuje Państwu również możliwość wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych przez ProQres narusza przepisy RODO.informacyjny w procedurze legalizacji zatrudnienia i pobytu

Kierujemy do Państwa niniejszą informację mającą na celu poinformowanie o tym, jak przetwarzamy Państwa dane osobowe.

 1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest ProQres Polska Sp. z o.o. Sp.k., ul. Torowa 52, 59-220 Legnica (dalej zwana: „ProQres”). Oznacza to, że odpowiadamy za wykorzystanie danych osobowych w sposób bezpieczny, zgodny z obowiązującymi przepisami.

 

 1. Z kim mogą się Państwo skontaktować w kwestiach swoich danych osobowych?

Możecie się Państwo z nami skontaktować w każdej chwili na adres e-mail: biuro@proqres.eu.

Nie podjęliśmy decyzji o powołaniu Inspektora Ochrony Danych, a więc osoby, która będzie zajmowała się sprawami ochrony danych. Jeśli taka osoba zostanie powołana, powiadomimy Państwa o tym.

 

 1. Jaki jest zakres danych osobowych, które przetwarza ProQres?

ProQres przetwarza następujący zestaw danych: imię i nazwisko, poprzednie imię i nazwisko, nazwisko rodowe, imię ojca, imię matki, nazwisko rodowe matki, data urodzenia, miejsce urodzenia, obywatelstwo, narodowość, seria i numer dokumentu podróży, okres na jaki wydano dokument podróży, stan cywilny, wykształcenie, wzrost, kolor oczu, znaki szczególne, informację dotyczące ciążących na Państwa zobowiązaniach wynikających z orzeczeń sądowych, postanowień i decyzji administracyjnych, w tym zobowiązaniach alimentacyjnych, na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, informacje dotyczące postępowań karnych oraz postępowań w sprawach o wykroczenia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej toczących się przeciwko Państwu, informacje dotyczące Państwa karalności na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, numer PESEL, płeć, adres miejsca pobytu, numer telefonu, adres email, fotografia, daty poprzednich pobytów na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i zagranicznych pobytów w okresie ostatnich 5 lat.

 

 1. W jakim celu i na jakiej podstawie ProQres przetwarza Państwa dane osobowe?

Zgodnie z RODO, przesłankami przetwarzania danych osobowych może być:

 1. a) zgoda osoby, której dane osobowe są przetwarzane,
 2. b) konieczność wykonania umowy zawartej przez ProQres z osobą, której dane osobowe są przetwarzane,
 3. c) szczególny obowiązek prawny nałożony na ProQres przez obowiązujące przepisy prawa,
 4. d) konieczność ochrony żywotnych interesów osoby, której dane osobowe są przetwarzane,
 5. e) konieczność wykonania przez ProQres zadania realizowanego w interesie publicznym,
 6. f) konieczność zrealizowania prawnie uzasadnionego celu ProQres.

 

W zawiązku z powyższym, Państwa dane osobowe, przetwarzane są przez ProQres w następujących celach:

 1. a) dla prawidłowego zrealizowania procedury mającej na celu legalizację Państwa pobytu i pracy na terenie Polski zgodnie z obowiązującymi przepisami; na podstawie umowy zawartej przez Państwa z ProQres;
 2. b) dla prawidłowego zrealizowania procedury mającej na celu legalizację Państwa pobytu i pracy na terenie Polski prowadzonej w imieniu Państwa pracodawcy zgodnie z obowiązującymi przepisami; wszystkie dane w tym celu są przetwarzane i udostępniane pracodawcy na podstawie zgody (tę podstawę przetwarzania nazywamy dalej „zgodą”);
 3. c) w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia związane są z wykonywaniem poszczególnych procedur legalizacyjnych wskazanych w podpunkcie a) i b). W tym celu będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.

Oznacza to, że w Państwa przypadku, przetwarzanie wszelkich pozyskanych od Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie Państwa zgody oraz w celu wykonania umowy zawartej z Państwem.

 

 1. Czy ProQres dokonuje profilowania danych osobowych?

ProQres nie podejmuje decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, danych osobowych.

 

 1. Komu przekazywane są Państwa dane osobowe?

ProQres przekazuje Państwa dane osobowe:

 1. a) odbiorcom danych osobowych takim jak podmioty świadczące usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, podatkowe, rachunkowe działające na zlecenie ProQres, podmiotom zlecającym ProQres usługi prawne lub współpracujące z ProQres,
 2. b) podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu ProQres, takim jak firmy obsługujące systemy teleinformatyczne, agencje ochrony, podmioty świadczące usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, podatkowe, rachunkowe, działające na zlecenie ProQres,
 3. c) innym administratorom danych osobowych, przetwarzającym dane osobowe we własnym imieniu, takim jak Państwa pracodawcy dla którego ProQres legalizuje zatrudnienie i pobyt pracowników, podmiotom jak prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze), organom administracji publicznej i sądom w zakresie czynności prowadzonych przed tymi organami lub sądami.

 

 

 

 

 1. Skąd pozyskujemy dane osobowe?

Przetwarzane dane osobowe przekazywane są nam bezpośrednio przez osoby, której dane dotyczą lub przedstawicieli ustawowych osób niepełnoletnich, a także od innych administratorów danych, z którymi współpracujemy.

 

 1. Czy dane są przekazywane poza EOG?

Na chwilę obecną ProQres nie planuje przekazywać Państwa danych osobowych poza EOG (tj. obszar obejmujący UE, Islandię, Liechtenstein oraz Norwegię).

W przypadku, gdy ProQres podejmie decyzję o przekazaniu danych poza EOG, zostanie to dokonane wyłącznie na warunkach i w zakresie, na jaki zezwoli prawo.

 

 1. Przez jaki czas przetwarzane są dane osobowe?

ProQres będzie przechowywać dane przez okres nie dłuższy niż jest to konieczne i zgodne z zasadami przechowywania danych. Dane osobowe będą przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zgromadzone i przetworzone, w tym do celów spełnienia wszelkich wymogów prawnych, regulacyjnych, księgowych lub sprawozdawczych.

Z uwagi na ustawowe okresy przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych oraz okres przedawnienia roszczeń publicznoprawnych, dane osobowe usuwane są po upływie 6 lat licząc od końca roku, w którym zrealizowano ten cel przetwarzania danych.

 

 1. Jakie są Państwa uprawnienia związane z przetwarzaniem danych?

Prosimy pamiętać, że przysługują Państwu następujące prawa:

 1. a) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych (złożenia wniosku o informację o przetwarzanych danych oraz uzyskania ich kopii, w tym kopii własnych danych osobowych, które są przekazywane do państwa trzeciego) oraz prawo ich sprostowania (poprawienia), usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie, ograniczenia przetwarzania (wstrzymania operacji na danych lub nieusuwania danych – stosownie do złożonego wniosku), a także prawo do przenoszenia tych danych do innego administratora danych lub do Państwa (w zakresie określonym art. 20 RODO).
 2. b) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej przez Państwa zgody przed jej cofnięciem.
 3. c) w szczególnych sytuacjach możecie Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez ProQres danych osobowych, jeżeli podstawą wykorzystania danych jest prawnie usprawiedliwiony interes ProQres lub interes publiczny. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu sprzeciwu, ProQres nie będzie mogło przetwarzać Państwa danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że ProQres wykaże, że istnieją:
 • ważne uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub
 • podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

Z wszystkich tych praw mogą Państwo skorzystać składając odpowiedni wniosek w ProQres na adres firmy, tj. ul. Torowa 52, 59-220 Legnica lub w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej biuro@proqres.eu

Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa.

Przysługuje Państwu również możliwość wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych przez ProQres narusza przepisy RODO.